Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 06 2015

4842 c637
Reposted frommental-cat mental-cat
3934 caeb 430
Reposted fromLittleJack LittleJack
6368 d4d0 430
Reposted fromthetemple thetemple

July 04 2015

Reposted frompsychob psychob
2086 4585 430
Reposted fromdouble double
Hłasko kiedyś powiedział mi tak o Osieckiej: "Byliśmy w hotelu, ja na kacu leżę, a, kurwa, Agnieszka już sobie wierszyki pisze".
— Grzegorz Lasota, Traktowałem ją poważnie [w:] Karolina Felberg-Sendecka, Koleżanka. Wspomnienia o Agnieszce Osieckiej

Paul Cezanne, Instagram great-grandfather

[edited by me, orginal]

Reposted fromsawb sawb
2254 4dba 430
Tomasz Mann
Reposted fromrol rol
5943 a679 430
Reposted fromktosiowa ktosiowa
Myślę, że byłbym najgorszym z możliwych psychiatrów, gdyż rozumiałbym każdego z moich pacjentów i przyznawałbym mu rację.
— Emil Cioran
Reposted fromintryga intryga

June 30 2015

Reposted from1911 1911
8792 02fc 430
Reposted fromBeetlebum Beetlebum
Reposted fromoski oski

June 28 2015

4931 31d3 430
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
4052 33ef 430
Reposted frompogromcazelkow pogromcazelkow
5460 3d89
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent
0852 ac2f 430
Reposted frombitterandsweet bitterandsweet
3416 5506 430
Reposted frommagic-unicorn magic-unicorn
2541 91d9 430
Reposted fromrol rol
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl